ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

EEC ยกระดับการศึกษา สร้างหลักสูตร Demand Driven Education

EEC ยกระดับการศึกษา สร้างหลักสูตร Demand Driven Education ผลิตคนคุณภาพ เรียนจบมีงานทำ

EEC ร่วมปฏิวัติวงการศึกษาไทย สร้างหลักสูตร Demand Driven Education เน้นผลิตคนคุณภาพตอบสนองความต้องการ (Demand) ของภาคอุตสาหกรรม ลดปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน สู่การพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานจำนวนมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีความเข้มแข็ง EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงได้จับมือกับภาครัฐและเอกชน เร่งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “Demand Driven Education” เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงหลายปีมานี้ คำว่า “EEC” เริ่มจะผ่านหูผ่านตาใครหลายคนกันมาบ้างแล้ว แต่รู้ไหมว่า EEC สำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร และคนไทยได้อะไรจาก EEC บ้าง เราจะขออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

EEC คืออะไร ?

EEC : Eastern Economic Corridor เป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เน้นการพัฒนา 4 ด้านหลัก ๆ คือ โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เมืองใหม่และชุมชน โดยมีเป้าหมายคือ “การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก” ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ “Eastern Seaboard” ที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี ในอนาคตอันใกล้นี้ EEC เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับเศรษฐกิจโลกให้เติบโตได้ในระยะยาว

ข่าวการศึกษา-วันนี้

แล้วทำไม EEC ถึงต้องเริ่มที่ภูมิภาคนี้ คำตอบคือ 3 จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพราะมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมกว่า 32 แห่ง, ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง, ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของเอเชีย, ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอีกด้วย แต่ภาคตะวันออกเป็นเพียงโครงการตั้งต้นเท่านั้น ในอนาคต ECC จะเร่งพัฒนาภูมิภาคอื่น ๆ ให้กลายเป็นเขตพัฒนาพิเศษเช่นเดียวกัน

บัณฑิตจบใหม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ EEC

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นโครงการใหญ่ที่ต้องการบุคลากรจำนวนมาก กว่า 475,000 คน ซึ่งแม้ว่าในตลาดแรงงานปัจจุบัน จะมีบัณฑิตจบใหม่มากมาย แต่กลับมีศักยภาพไม่ตรงตามความต้องการ จึงเป็นที่มาของการเร่งสร้างคนคุณภาพ จนเกิดเป็นหลักสูตร “Demand Driven Education” หรือการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงความต้องการ (Demand) เน้นสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นสำคัญ เพื่อป้อนเข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต, อุตสาหกรรมโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี, อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมการบิน

Demand Driven Education กับ EEC เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ EEC เพราะเป็นฐานการลงทุนส่วนใหญ่ของภาคเอกชน ดังนั้นถ้าระบบการศึกษาไทยสามารถผลิตคนคุณภาพให้ตรงตามความต้องการตามหลักสูตร “Demand Driven Education” ได้ ก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถป้อนเข้าสู่ 10 อาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิตฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน, ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์, ธุรกิจบริการข้อมูลดิจิทัล, ธุรกิจผลิตอุปกรณ์สื่อสาร, ธุรกิจบริการสื่อสาร, ธุรกิจบริการดิจิทัล, ธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นต้น ก็จะนำไปสู่การพัฒนาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานของบัณฑิตจบใหม่ได้ และนับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

หลักสูตร Demand Driven Education คืออะไร

“Demand Driven” คือ หลักสูตรที่เน้นผลิตกำลังคนให้มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงานตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ EEC โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับประถม อาชีวะ มัธยม และมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางระบบงาน สร้างกฎระเบียบ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งต้องกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาที่จำเป็น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ตามหลักสูตรที่ตรงสายแล้ว ยังมีค่าตอบแทนให้ตั้งแต่ช่วงฝึกงาน และยังเป็นหลักประกันแน่นอนว่า จบแล้วมีงานทำทันที ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทที่สนับสนุนโครงการนี้ อาทิ BMW, SCG เป็นต้น